Algemene Ledenvergadering 2023

Geachte leden,
U wordt van harte uitgenodigd voor onze
Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag
27 maart 2023.
Dit jaar wordt de ALV gehouden in
het dorpshuis De Klink Rietdekkershof 5, 7885 GA
in Nieuw-Dordrecht (zaal open 19.00 uur).
De vergadering zelf duurt van 19.30-20.30 uur
.


AGENDA

 1. Welkomstwoord en opening door de voorzitter.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van
  6 april 2022.
 3. Jaarverslag 2022 en verantwoording.
 4. Financieel beleid 2022 en verantwoording:
  a. rekening 2022;
  b. verslag kascommissie bestaande uit Jan
  Omvlee en Jacob Zuur;
  c. begroting 2023;
 5. Verkiezing leden bestuur:
  Aftredend zijn Henk Jeurink en Minno Nicolai.
  Henk Jeurink heeft aangegeven dat
  hij herkiesbaar is. Minno Nicolai heeft sinds
  2003 deel uitgemaakt van het bestuur. Hij
  heeft aan de overige bestuursleden te kennen
  gegeven dat hij met ingang van 27 maart
  2023 zijn lidmaatschap van het bestuur beëindigd.
  Volgens het rooster van aftreden
  ontstaat daardoor één vacature, waarvoor
  tenminste één nieuw bestuurslid moet worden
  gekandideerd. Om te voorkomen dat het
  bestuur grotendeels uit mannen blijft bestaan,
  dringen we nogmaals uitdrukkelijk op vrouwelijke
  bestuurskandidaten aan. Verkiezing
  leden kascommissie: aftredend Jan Omvlee;
  kandidaten Jan Jacob Zuur en Johan Withaar.
  Gezocht wordt een eerste reserve.
 6. Ledenwerving.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

Kleinkunstduo 2Voudt

Kleinkunstduo 2Voudt uit Emmen treedt na de
pauze
voor ons op. Eddie Zinnemers en Rob Wilhelm
vertellen hoe je jong kunt blijven. De leden
van 2Voudt hebben beide een onderwijsachtergrond.
Ze zijn nog steeds op allerlei culturele fronten
actief. Zo speelt Wilhelm in verschillende bands
en schreef allerlei liedjes en teksten. Zinnemers is
onder meer gemeentedichter en voordrachtskunstenaar.
Het belooft een gezellige afsluiting van onze
ALV te worden
De stukken voor de Algemene Ledenvergadering
zijn vanaf maandag 20 maart 2023 bij de secretaris
op te vragen. We rekenen op een grote opkomst.
Wie weet bent u wel een geschikte vrouw/man om
tot ons bestuur toe te treden.

Namens het bestuur,
Henk Jeurink, secretaris.