ANBI-status HVZOD

De Historische Vereniging Zuidoost Drenthe is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
We hebben de informatie die voor de ANBI-status van belang is voor u hieronder op een rij gezet.

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Historische Vereniging Zuidoost Drenthe is in 1992 opgericht en in 1994 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het Secretariaat-adres is: Laan van het Kwekebos 229, 7823KE Emmen.
KvK-nummer 40048759.
RSIN nummer 815330704

Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel:
a. de behartiging en bescherming van zaken van historische waarde in Zuidoost-Drenthe in het
algemeen en in de Gemeente Emmen in het bijzonder;
b. het bevorderen van daarmee samenhangende wetenschap;
c. het bevorderen van belangstelling voor de geschiedenis.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van lezingen;
b. het vastleggen van gegevens;
c. het organiseren van tentoonstellingen;
d. het publiceren van artikelen m.b.t. de geschiedenis van Zuidoost-Drenthe en de gemeente Emmen;
e. het onderhouden van contacten met organen, organisaties, instellingen en personen, die in
genoemde regio op cultuurhistorisch terrein werkzaam zijn;
f. het instellen van werkgroepen, die zich met een bepaald facet van de geschiedenis bezighouden.

De Historische Vereniging Zuidoost Drenthe geeft geen beloning aan haar bestuursleden. De leden van de Redactieraad en de Activiteitencommissie ontvangen geen beloning. Zij ontvangen alleen een beperkte vergoeding voor gemaakte onkosten (op basis van declaraties). De leden van ‘Het op route zetten” m.a.w. het verzend-klaarmaken en rond brengen van ons magazine “De Kroniek” krijgen hiervoor geen financiële ondersteuning. Eenieder hierboven vernoemd, schenkt hun/haar vrijwilligersvergoeding en/of kosten-/reisvergoeding middels een jaarlijkse ANBI-verklaring.

De Historische Vereniging Zuidoost Drenthe is een vereniging zonder winstoogmerk. Zij ontvangt inkomsten voor het merendeel uit contributie-inning van haar leden en of familieleden en soms beperkte giften. De besteding van deze inkomsten wordt inhoudelijk verantwoord in ons jaarverslag. De vereniging heeft geen beleggingen. De financiële middelen zijn ondergebracht op de bank en spaarrekening. ALV 2022 verslag hier te downloaden.

Financiële verantwoording.
Ons jaarverslag en de door een kas commissie is gecontroleerde financiële jaarrekening geven weer, wat op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is ingebracht.  En is hier te downloaden.